Privacy verklaring

Wij stellen alles in het werk om uw privacy en bescherming ervan te garanderen. Hoe wij dat doen, kan u terugvinden in deze privacy verklaring die van toepassing is op onze website (https://www.hoteljolibois.be/) en alles relaties (zowel commercieel als niet-commercieel) tussen Boutique Hotel Joli Bois en zijn klanten, potentiële klanten en partners.

Om te beginnen wil Boutique Hotel Joli Bois de aandacht vestigen op de regelgevingen die we volgen en naar trachten te handelen; de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

In deze Privacy Verklaring kan u informatie vinden over de persoonsgegevens die wij verzamelen en over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Beroep doen op de diensten van Boutique Hotel Joli Bois, een verblijf boeken, bezoeken van de website, het inschrijven op de nieuwsbrief impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Boutique Hotel Joli Bois kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken (zowel online als offline):

 • Voornaam
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Woon en/of professioneel adres
 • E-mailadres (privé en/of professioneel)
 • Telefoonnummer (vast/gsm/persoonlijk)
 • Beroep of functie binnen de onderneming (optioneel)
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website (zoals maar niet beperkt tot een IP-adres)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen

Boutique Hotel Joli Bois verzamelt daarnaast ook automatisch gegevens omtrent uw gebruik van de website. Om een voorbeeld te geven, wij kunnen loggen welke pagina’s u bezoekt op de website, hoe lang u deze bezoekt en welke weg u aflegde om tot onze website te geraken. Andere technische gegevens zoals welke webbrowser u gebruikt en welke provider u gebruikt worden ook gelogd. Wij wensen graag te benadrukken dat wij u niet kunnen identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat wel toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in kader van:

 • Het aanvragen van informatie of een prijsaanvraag betreffende onze diensten
 • De deelname van een event waar Boutique Hotel Joli Bois aanwezig is
 • Bezoek van de website
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het invullen van het contactformulier
 • Het boeken van een verblijf (inclusief alle extra’s)
 • Correspondentie met en uitgaande van Boutique Hotel Joli Bois
 • Uitvoeren van een opdracht ter plaatse waarbij extra contactgegevens nodig zijn
 • Deelname aan wedstrijden
 • Het uitwisselen van business cards

De door Boutique Hotel Joli Bois verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Boutique Hotel Joli Bois kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Statistieken van de website
 • Contactopname na een aanvraag via e-mail of via het contactformulier
 • Contactopname in verband met vragen rond het verblijf
 • Follow-up na een meeting of van een overeenkomst
 • De uitvoering van de opdracht
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het plaatsen van het afgewerkt product van onze diensten op zowel internet als social media
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen, uitnodigingen en de invordering van betalingen
 • Het klaarmaken van het verblijf in elk aspect
 • Het optimaliseren van de kalender der faciliteiten
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het bijhouden van statistieken op vraag van bv. federaties of officiële instanties
 • Covid-19 maatregelen
 • Contactopname na een verblijf in verband met schade,…

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Boutique Hotel Joli Bois zal uiteraard uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Boutique Hotel Joli Bois (zoals websites maken), de optimalisering daarvan of het plaatsen op social media ter promotie van de dienst. Indien het noodzakelijk is dat Boutique Hotel Joli Bois in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Daarnaast zal Boutique Hotel Joli Bois uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Boutique Hotel Joli Bois bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@hoteljolibois.be

Onderstaande gegevens maken deel uit van uw privacy rechten:

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij mogelijks over u hebben;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door een aanvraag te doen zoals hierboven beschreven.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”.

Beveiliging persoonsgegevens

Boutique Hotel Joli Bois verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Boutique Hotel Joli Bois zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Ondanks het veiligheidsbeleid van Boutique Hotel Joli Bois, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Boutique Hotel Joli Bois in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Boutique Hotel Joli Bois verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Update Privacy Verklaring

Boutique Hotel Joli Bois is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging is te vinden op de website en/of de Privacy Verklaring.

Contacteer ons

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Boutique Hotel Joli Bois uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Boutique Hotel Joli Bois deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Boutique Hotel Joli Bois uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Boutique Hotel Joli Bois.

Datum laatste wijziging: 25/05/2020